sedumtak
Sedumtak

Efter många års erfarenhet av sedumtak har vi testat en rad olika sorter och kvalitér. Vi har nu hittat en leverantör med bästa kvalité och därav är priset lite högre. Vi anser att Kvalité går före Pris.

Pris efter förfrågan

 

Sedumtak är inte bara vackert – det är även bra för miljön.

Sedan generationer tillbaka har Sverige en tradition av gröna tak. Torv och gräs användes länge till att skydda och täta taken mot värme och kyla. Dock krävde växtmaterialet tjocka lager jord med tillkommande höga vikt. Växterna som används idag kräver ej så mycket jord och blir mycket lättare. Ett sedumtak väger ca 50 kg per kvadratmeter i vattenmättat tillstånd, vilket är ungefär vad betongtakpannor väger.

Idag har vi andra motiv till att lägga gröna tak. Estetik, skönhet samt miljöhänsyn. Väsentligt mindre dagvatten belastar våra avloppssystem/dagvatten. Att det dessutom förlänger takets livslängd gör att det finns ekonomiska fördelar.  
 

Varför sedumtak?

• Sedumtak är helt enkelt vackert - estetiskt tilltalande. Sedumtakets karaktär varierar med årstiden. De olika sedumarternas blomningstid och krav på fuktighet under olika årstider gör att taket skiftar i vitt, rött grönt och gult.
• Sedumtak bra för miljön. Växterna på taket fångar upp en hel del av det sura regn som annars hamnar i dagvattenbrunnarna och så småningom i våra sjöar .
• Sedumtak isolerar både mot värme och kyla vilket leder till jämnare temperatur i byggnaden, svalare på sommaren och varmare under vintern.
• Sedumtak skyddar byggnaden. Vegetation på tak medför att tätskiktet skyddas helt från solens UV-strålning. Ett tätskikts elasticitet försämras med tiden på grund av långvarig och intensiv UV-strålning. Med skyddande sedumtak/takvegetation ökar hållbarheten betydligt och man kan fördubbla livslängden hos tätskiktet. 
• Dagvattenflödena reduceras och fördröjs. Sedumtaket har den positiva effekten att 50% av det regnvatten som faller på ett taket avdunstar direkt utan att belasta dagvattennätet. Vintertid är siffran 25% och en varm sommardag ca 75% 
• Biologisk mångfald. Sedumtak skapar nya biotoper för fåglar, fjärilar, insekter etc.  
• Sedumtak absorberar luftföroreningar. 
• Sedumtak dämpar buller. Ett tak eller en fasadyta med vegetation absorberar buller och fyller en viktig funktion i miljöer med höga ljudnivåer och i övrigt hårda ytmaterial
• Takvegetation är bra för stadsmiljön. Gröna tak gör stor nytta utan att ta plats. Takvegetation är en mycket effektiv metod för att förbättra stadsmiljön. Vegetationen gör exempelvis att avrinningen av dagvatten från takytorna minskar väsentligt, att stadens klimat förbättras, att luften renas från partiklar och att ljudnivåerna sjunker i stadsrummet
 

Montering av Sedumtak 

Sedumtak klarar en taklutning på max 27 grader för att resultatet ska bli bra. OM lutningen är brantare måste du acceptera att taket kan behöva vattnas alternativt att ett enkelt bevattningssystem monteras i takets nock. Underlaget, vanligtvis takpapp, måste vara av god kvalitet. Takpappen måste vara rotsäker och det räcker ej med underlagspapp eller så kallad ”gör det själv-papp”.

Vid takfoten monteras ett kantavslut och en fotplåt. Kantavslutet förhindrar att vegetationen eroderar och fotplåten gör det möjligt för överskottsvatten att rinna ned i hängrännan. Det är viktigt att man inte spikar eller skruvar i kantavslutet så att det går igenom tätskiktet. 

Ovanpå tätskiktet lägger man ett dränerande eller ett fukthållande lager, beroende på takets lutning.
På en taklutning under femgrader behövs en matta som dränerar bort vattnet. På taklutning över fem grader väljer man istället en fukthållande duk. 

Därefter lägger man sedummattan, vilken oftast är 1x1m. Kanterna läggs noggrant och tätt intill varandra för att de ska växa ihop ordentligt. Vid behov fyller man skarvarna med speciell takjord. På vindutsatta lägen kan man behöva tynga ned sedummattan med singel alt grus. 

Vi har sedumtak på flera av våra byggnader vid butiken i Haninge för visning.

Våra sedumtak

 

Minimal vikt och bygghöjd 
Våra system för sedumtak fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%. Takvegetationen baseras på en blandning av lättskötta och torktåliga sedum- och mossarter vilket ger uppbyggnader med minimal bygghöjd och vikt. Våra sedumtak väger bara ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.

Fördelar med våra sedumtak!

                    

svenska växter Svenska växter för skandinaviskt klimat

Egna odlingar Produktion på egna odlingar i Småland

Vindsäkrad Motståndskraftig mot vindbelastning

Brandgodkänt Brandgodkänt enligt Broof(t2) 

Erosionsskyddat skikt Erosionsskyddat växtskikt

Erosionsskyddat skikt Minskad avrinning av regnvatten från taken 

Erosionsskyddat skikt Skyddar tätskiktet mot UV-ljus

Erosionsskyddat skikt Egna erfarna montörer

Krympfria sedummattor Våra sedummattor är krympfria!

 

* Vi använder oss utav sedumtak från VegTech!

Skötsel

 

Gödsling

Genom att tillföra näring till takvegetationen håller sig växtlighe- ten frodigare och tätare samt får en rikare blomning på somma- ren. Gödsling kan utföras mellan tidig vår och sensommar. Lämplig gödselgiva är 30 g/m2. Första gödslingen ut- förs året efter montaget. Gödsel finns att köpa i vår butik!

Vattning

Sedumvegetationen består av härdiga sedumarter. Vid tork- perioder särskilt under mars-maj rekommenderas bevattning av sedumtaket så att näring och skott aktiveras snabbare. Branta tak som är sol- och vindexponerade och mer utsatta för torka kan be- höva hjälp av exempelvis en droppbevattning för att hålla en jäm- nare standard. 

Snöskottning

När snöskottning utförs bör ca 5 cm snö lämnas kvar för att inte skada takvegetationen på taket.

Ingen klippning

Sedumvegetationen är lågväxande året runt och behöver inte klip- pas. Sedumplantornas blomställningar står på hösten och vintern kvar som torra, silvergrå små kvistar. Om de gamla blomställning- arna uppfattas som störande kan de rensas bort.

Takbrunnar, hängrännor och andra takdetaljer

Avrinningen kontrolleras med samma intervall som på ett vanligt tak ungefär en gång per år så att den fungerar tillfredsställande i t ex takbrunnar och hängrännor.